ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร รหัสID05 บัณฑิตจบใหม่ ( กลุ่มงาน กพร. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับหมอบหมายงานปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
      การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน พ.ศ 2564 นั้น ในการปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมข้าพเจ้าได้รับหมายให้ลงรับหนังสือร้องเรียน บันทึกข้อมูลการเรื่องร้องเรียนลงในระบบฐานข้อมูล รายงานเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เช่นเดิม ในงานด้านอื่นนอกจากงานในศูนย์ดำรงธรรมข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ทำหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือก่อนส่งหนังสือแจ้งกลุ่มอปท. จัดเตรียมวาระต่างๆก่อนประชุมหัวหน้าส่วน ปิดประกาศหนังสือเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการที่อำเภอได้ทราบ ในส่วนของงานกิจกรรม ข้าพเจ้าได้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีในวันที่1 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียน และเสิร์ฟน้ำให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา-2019 แจกยาบำรุงเลือดและขนมให้กับผู้ที่มาบริจาคเลือดและแจกขนมโรงทานให้กับผู้ที่บริจาคเลือดและผู้ที่บริจาคเลือดไม่ได้ในวันนั้น เข้าร่วมงานจิตอาสาที่ตำบลโคกว่าน กวาดลานวัด บูรณาสถานที่วัดให้สะอาด อบรมการทำน้ำขิงน้ำผึ้งมะนาวป้องกันโรคภัย และได้ลงพื้นที่ลงไปสแกนใบหน้าโครงการเราชนะให้กับกลุ่มพิเศษ คือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ร่วมกับพนักงานกรุงไทย
     ในการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนั้นอุปสรรคในการทำงานคือ การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เต็มที่ แต่ก็ลดลงไปจากเดือนที่และผู้ติดเชื้อในอำเภอละหานทรายไม่เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีการลงพื้นที่และจัดงานต่างๆได้บ้างแต่ก็ยังรักษามาตราการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่นเดิม จากการทำงานของเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าทำงานได้คล่องขึ้นและได้รับคำแนะนำ และการเรียนรู้จากพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีจึงทำให้ข้าพเจ้าทำงานในด้านงานร้องเรียน งานเอกสาร งานกิจกรรมได้อย่างราบรื่นและเต็มที่ ในการทำงานครั้งต่อข้าพเจ้าจะเก็บประสบการณ์จากงานหลายๆรูปแบบให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานในภายภาคหน้า

 

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู