ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร รหัสID05 บัณฑิตจบใหม่ ( กลุ่มงาน กพร. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับหมอบหมายงานปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้นข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายบันทึกเรื่องราวข้อมูลร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูล ลงรับหนังสือร้องเรียนให้กับประชาชนที่มาร้องเรียน รายงานเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงาน รับฟังการไกล่เกลี่ยผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย งานด้านเอกสารข้าพเจ้าได้ทำหนังสือราชการ เกษียณหนังสือ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หาข้อมูลลงทะเบียนอาสามัครสภากาชาดไทยช่วยปฏิบัติงานโควิด-19 ให้กับกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)  ในด้านงานด้านกิจกรรมนั้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดโต๊ะหมู่บูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และจัดสถานที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 เนื่องมีการระบาดในพื้นที่ละหานทรายจากการมีแรงงานในพื้นที่สีแดงกลับมายังอำเภอละหานทรายจึงทำให้มีการประชุมรับมือและประสานงานระหว่างกัน
จากการทำงานเดือนกรกฎาคมนั้น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่น้อยลง และงานกิจกรรมต่างๆน้อยลง เนื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 สืบเนื่องมาจากการที่แรงงานในพื้นที่สีแดงกลับมายังภูมิลำเนาบ้านเกิดจึงทำให้ลดการทำงานนอกพื้นที่  และในเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานมากขึ้นในเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร การจัดหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงาน แนวทางการไกล่เกลี่ยในงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุดกับผู้ที่มาร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ในการทำงานครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่ได้เรียนและแนวทางการปฏิบัติไปปรับใช้และเป็นความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต

           

         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู