ข้าพเจ้า นางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีมาตรการสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงให้ได้รับการกักตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล มีพื้นที่และสถานที่ทางหน่วยงานตำบลจันทบเพชรจัดไว้ให้สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการกักตัว ซึ่งมีขั้นตอนการเข้ารับการกักตัวดังนี้

    1. ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและพร้อมที่จะกลับมาบ้านต้องแจ้ง อสม. ก่อนกลับ 1วัน
    2. เมื่อกลับมาถึงบ้านให้รอที่บ้านแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลไปรับที่บ้าน
    3. เมื่อมาถึงบริเวณกักตัว หมอจะทำการวัดไข้และถามข้อมูลต่างๆ
    4. หลงจากนั้นรอให้หมอมาตรวจโควิด-19 (Swab)และรอผล ถ้าหากผลเป็นบวกจะต้องถูกนำตัวไปรักษาทันที และถ้าหากผลเป็นลบก็จะให้กักตัวต่อจนครบ14วัน และทำการตรวจโควิด-19 ( Swab) อีกครั้ง ถ้าผลเป็นลบก็กลับบ้านได้

 

 

อื่นๆ

เมนู