ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

การทำเครื่องจกรสานมีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคแรก ๆมนุษย์จะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถานำมาสานมาขัดเป็นรูปทรงง่ายๆ เพื่อใช้เป็นภาชนะหรือมาสานขัดกันเป็นแผ่นเพื่อใช้สำหรับปูรองนั่ง รองนอน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคต่อๆ มา เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุต่อมาชาวบ้านทุกคนล้วนมีทักษะการจักสานมาตั้งบรรพบุรุษแล้ว หลังจากนั้นได้เปลี่ยนจากสานจากวัสดุธรรมชาติมาเป็นสานด้วยเส้นพลาสติก เพื่อให้ดูทันสมัยขึ้น ซึ่งการสานด้วยเส้นพลาสติกสามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะมีความอ่อนนิ่ม เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี วัสดุมีความคงทน  ทำให้สานได้ง่ายและรวดเร็วกว่าวัสดุธรรมชาติ และชาวบ้านได้พัฒนามาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

 

 

อื่นๆ

เมนู