ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้จัดทำโดย นางลำใย บุญมี อยู่บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่12 บ้านสายโท 8 กลาง ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตอนแรกได้ทำการเกษตรพอเพียงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและต่อมาได้ทำการขยายพื้นที่ทำกินไปเรื่อยๆเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่และได้แบ่งพื้นที่ทำกินตามหลักทฤษฎีใหม่คือ ทำนาข้าว30% ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ 30% ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ 30% และ ที่อยู่อาศัย 10% หลังจากนั้นก็ได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้มีการนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆมาปลูกตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืช ผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ หลายอย่าง และได้รับให้เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวตำบลจันทบเพชร นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ตามโครงการโคกหนองนาโมเดลและได้เข้าร่วมกับโครงการอีกหลายอย่างจึงกลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลจันทบเพชร

 

อื่นๆ

เมนู