ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลจันทบเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย โดยมี นางสาวญานิน สัมฤทธิ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า

การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย เดือนมีนาคมนั้น ได้มีรับหมอบหมายให้บันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาร้องเรียน และคอยสังเกตการณ์ เรียนรู้เวลาที่เจ้าพนักงานได้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมให้กับผู้ที่มาร้องเรียนและผู้ถูกร้อง เรียน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการประบัติงานในครั้งต่อๆไปและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายการทำงานศูนย์ดำรงธรรมธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในส่วนการปฏิบัติงานด้านลงพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่3 มีนาคม 2564 หมู่11 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่ 4 มีนาคม 2564 หมู่4 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และหมู่บ้านสันติสุข หมู่10 และหมู่14 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และงานต่อมาข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเจลแอลกอลฮอลล์และหน้ากากอนามัยจำนวน95ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในแต่ละบ้านของตนเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่กองร้อย ตชด. 215 และงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ อาทิเช่น การเขียนเกษียณหนังสือต่างๆ และจัดทำหนังสือภายใน ติดต่อประสานงานกับแผนกงานต่างๆภายในองค์กร ส่งหนังสือให้กับเทศบาลต่างๆ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น งานด้านการร้องเรียนการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม และวิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ให้กับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายและได้รู้วิธีการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ งานด้านลงพื้นที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย มีความเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือและให้บริการประชาชน และความรู้ที่ได้รับจากงานด้านเอกสารทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิและรอบครอบในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานในครั้งต่อๆไปข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลจันทบเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย โดยมี นางสาวญานิน สัมฤทธิ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย เดือนมีนาคมนั้น ได้มีรับหมอบหมายให้บันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาร้องเรียน และคอยสังเกตการณ์ เรียนรู้เวลาที่เจ้าพนักงานได้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมให้กับผู้ที่มาร้องเรียนและผู้ถูกร้อง เรียน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการประบัติงานในครั้งต่อๆไปและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายการทำงานศูนย์ดำรงธรรมธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในส่วนการปฏิบัติงานด้านลงพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่3 มีนาคม 2564 หมู่11 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่ 4 มีนาคม 2564 หมู่4 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และหมู่บ้านสันติสุข หมู่10 และหมู่14 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และงานต่อมาข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเจลแอลกอลฮอลล์และหน้ากากอนามัยจำนวน95ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในแต่ละบ้านของตนเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่กองร้อย ตชด. 215 และงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ อาทิเช่น การเขียนเกษียณหนังสือต่างๆ และจัดทำหนังสือภายใน ติดต่อประสานงานกับแผนกงานต่างๆภายในองค์กร ส่งหนังสือให้กับเทศบาลต่างๆ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น งานด้านการร้องเรียนการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม และวิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ให้กับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายและได้รู้วิธีการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ งานด้านลงพื้นที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย มีความเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือและให้บริการประชาชน และความรู้ที่ได้รับจากงานด้านเอกสารทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิและรอบครอบในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานในครั้งต่อๆไปข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลจันทบเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย โดยมี นางสาวญานิน สัมฤทธิ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อำเภอละหานทราย เดือนมีนาคมนั้น ได้มีรับหมอบหมายให้บันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาร้องเรียน และคอยสังเกตการณ์ เรียนรู้เวลาที่เจ้าพนักงานได้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมให้กับผู้ที่มาร้องเรียนและผู้ถูกร้อง เรียน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการประบัติงานในครั้งต่อๆไปและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป้าหมายการทำงานศูนย์ดำรงธรรมธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในส่วนการปฏิบัติงานด้านลงพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่3 มีนาคม 2564 หมู่11 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย วันที่ 4 มีนาคม 2564 หมู่4 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และหมู่บ้านสันติสุข หมู่10 และหมู่14 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย และงานต่อมาข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเจลแอลกอลฮอลล์และหน้ากากอนามัยจำนวน95ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในแต่ละบ้านของตนเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ. ศ. 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่กองร้อย ตชด. 215 และงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ อาทิเช่น การเขียนเกษียณหนังสือต่างๆ และจัดทำหนังสือภายใน ติดต่อประสานงานกับแผนกงานต่างๆภายในองค์กร ส่งหนังสือให้กับเทศบาลต่างๆ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น งานด้านการร้องเรียนการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม และวิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ให้กับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายและได้รู้วิธีการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ งานด้านลงพื้นที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย มีความเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือและให้บริการประชาชน และความรู้ที่ได้รับจากงานด้านเอกสารทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิและรอบครอบในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานในครั้งต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู