ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน กรกฎาคม 64 และได้ลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์กองทุนสวนนิคมบ้านกรวด จำกัด อูย่ในพื้นบ้านสายโท3 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด สถานที่แห่งนี้เป็นจุดรวบรวมรับซื้อยางพาราของสมาชิกชาวเกษตกรชวนยางพาราของอำเภอบ้านกรวดและตำบลจันทบเพชรและเขตพื้นที่อื่นๆโดยมีนายกฤษณะ เพลียสันเทียะเป็นประทานสหกรณ์และนาย อภิชาต ชูจิตต์เป็นผู้จัดการมีเจ้าพนัก2ท่านมีคณะกรรมการ9ท่านมีสมาชิสหกรณ์ประมาณ1500รายตามที่ใด้ข้อมูลมา

อื่นๆ

เมนู