ข้าพเจ้า นายกำพล สำแดงเดช ประเภทประชาชนทั่วไป ID:05 หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ใน เดือน มิถุนายน และได้ลงพื้นที่สำรวจการตั้งด่านจุดคัดกรองโรค COVID-19 ของแต่ละหมู่บ้านในตำบนจันทบเพชรซึ้งผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ก็ให้ความรวมมือเป็นอย่างดีตามประกาศของทางจังหวัด โดยในแต่ละหมู่บ้านของตำบลจันทบเพชรนั้นผู้นำหมู่แต่ละหมู่ได้ทำการจัดเวรยามด่านจุดคัดกรองโรคCOVID-19 เป็นอย่างดี พร้อมทั้งผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานเช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วย อสม ชรบ อปพร พร้อมทั้งชาวบ้านในตำบลจันทบเพชรก็ยังให้รับการร่วมเป็นอย่างดีอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู