ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

การบริหารจัดการน้ำในชุมชนบ้านสายโท 7  ถือเป็นการจัดการแหล่งน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเอง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีแหล่งน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเพื่อป้องกัน น้ำท่วม โดยชุมชนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน ใช้ความคิดริเริ่ม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของตนเพื่อวางแผน จัดการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยบริหารจัดการได้เอง มีกระบวนการคิด แสดงความเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจ และลงมือทำร่วมกัน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลจันทบเพชร ในการอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างคลองส่งน้ำจากเขื่อนสาย6 ยาวมาถึงบ้านสระชลประทานบ้านสายโทร7 ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการน้ำในท้องนาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานโครงสร้างน้ำ ที่ประสบความสำเร็จในการบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ในชุมชนของเราเอง ชุมชนสามารถบริหารจัดการและบำรุงรักษาน้ำในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้งในชุมชน มีน้ำเพียงพอ เกิดความมั่นคงด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีความมั่นคง เกิดผลผลิตเพิ่ม มีผลผลิตนอกฤดูกาล รายได้สม่ำเสมอต้นทุนน้อย มีพอเพียง มีเงินออม คนในชุมชนกลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสังคมอยู่ดีมีสุขและเข้มแข็ง

 

อื่นๆ

เมนู