ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา หาญพิมาย  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำทีมโดยนายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. พร้อมแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู