ข้าพนางสาวศิริโสภา ยืนยาว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโคงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วใหเประเทศ 

ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจสอบถามชาวบ้านในชุมชนบ้านตาปาง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในแต่ละช่วงอายุว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

 

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของ Covid-19 อย่างรุ่นแรงจึงทำให้ มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด ข้อมูลที่ได้จากคนในชุมชนส่วนมากจะค่อนข้างกลัวผลกระทบจากวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้หลายคนกลัวการที่จะฉีดวัคซีน ยิ่งเป็นช่วงอายุ60 ขึ้นไปจะมีความวิตกกังวล ส่วนช่วงอายุ30-40 บางท่านก็ต้องการที่จะฉีดวัคซีนเพราะให้เหตุผลมาว่า กลัวโรคมากว่ากลัวยา และช่วงอายุวันรุ่นบ่อย หรือ20 ขึ้นไปบางรายก็ยังกลับเพราะบางคนเป็นภูมิแพ้ แต่ก็เป็นส่วนน้อย แต่ส่วนมากพร้อมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

และต่อมา ในด้านของ อสม. และสาธารณสุขได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน และเข้ามาสร้างความมั่นในใจให้กับชาวบ้นในชุมชนบ้านตาปางว่า การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด”  และเมื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านและจึงเกิดความร่วมมือและพร้อมใจที่จะเข้รับการฉีดวัคซีน

ดังนั้นก่อนที่จะได้เข้ารับการฉีดวัคซีน เราควรระบุโรคประจำตัวกับบุคคลากรทางการแพทย์ให้จัดเจน(หากมี) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามหากได้รับการฉีดแล้วก็ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือการสวมใสหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างเป็นต้น

รูปภาพประกอบ

ตัวอย่างผู้ที่ข้าพได้ทำการสอบถาม

ภาพประกอบขณะเดินทางไป

 

เขียนโดย 

นางสาวศิริโสภา ยืนยาว

อื่นๆ

เมนู