ตำบลจันทบเพชร
ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ค่อยจะมีคนสนใจเดินทางมายังชุมชนนัก การเดินทางไปบ้านจันทบเพชรเริ่มมีคนสนใจเนื่องจากมีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูขึ้น เดิมทีช่องสายตะกูตั้งแต่อดีตช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องทางติดต่อการเดินทางไปมาระหว่างแนวเทือกเขาพนมดงรัก ในอดีตที่ผ่านมาที่ยังไม่มีระบบรัฐชาติเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายประดุจญาติมิตรครอบครัวเดียวกัน ต่อมามีการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อประโยชน์ด้านมนุษยธรรม เช่น การนำผู้เจ็บป่วยชาวกัมพูชาเข้ามารักษายังโรงพยาบาลฝั่งประเทศไทย และให้ประชาชนจากทั้งสองประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคในการครองชีพเป็นประจำทุกวันพุธ ทำให้มีปริมาณมูลค่าการซื้อขายสินค้าไม่น้อยกว่า 3-4 แสนบาทต่อครั้ง

การเดินทางไปช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีตค่อนข้างจะไม่สะดวก แต่ในปัจจุบันมีรถโดยสารสาธารณะแบบมินิบัสจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากเมืองบุรีรัมย์สู่ช่องสายตะกูชุมชนจันทบเพชร มีระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร รถมินิบัส สายรถคือ บุรีรัมย์ช่องสายตะกู  ในแต่ละวันจะมีรอบการเดินทางวันละ 4 เที่ยวด้วยกัน คือ

เที่ยวที่ 1 รถออกเวลา 06.00 น. รถเบอร์ 2

เที่ยวที่ 2 รถออกเวลา 09.10 น. รถเบอร์ 1

เที่ยวที่ 3 รถออกเวลา 12.30 น. รถเบอร์ 2

เที่ยวที่ 4 รถออกเวลา 15.20 น. รถเบอร์ 1

ราคาค่าโดยสาร 60 บาท โดยแต่ละรอบการเดินทางด้วยรถมินิบัสจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์สู่ชมชนจันทบเพชรจะใช้เวลา 1.20 ชั่วโมง

แต่ในปัจจุบันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (ชั่วคราว)ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่องการขยายวันเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย – ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา จาก 3 วัน เป็น 7 วัน ต่อสัปดาห์ คือ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู