ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลจันทบเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย โดยมี นางสาวญานิน สัมฤทธิ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้า เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ในการทำงานในศูนย์ดำรงธรรมคืออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ในเรื่องของการรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง และวิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้สิ้นสุดการดำเนินงาน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำตำบลในการวางแผนปฏิบัติงานผ่านทางออนไลน์ วันที่2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับหมอบหมายให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และหมอบหมายสถานที่ลงพื้นที่ดำเนินงานให้แต่ละบุคลได้ทราบและแนะแนววิธีการทำงานในศูนย์ดำรงธรรมได้ทราบก่อนลงปฏิบัติงานจริง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับหมอบหมายให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย ในส่วนหลักๆของการปฏิบัติงานนั้น ได้รับหมอบหมายให้ลงรับหนังสือร้องเรียน เสนอแฟ้มเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในศูนย์ดำรงธรรม และรายงานเรื่องร้องเรียนลงในระบบศูนย์ดำรงค์ธรรม และงานด้านอื่นๆ ที่ได้ปฏิบัติ อาทิเช่น การเขียนเกษียณหนังสือต่างๆ และจัดทำหนังสือภายใน ติดต่อประสานงานกับแผนกงานต่างๆภายในองค์กรและอีกทั้งได้เข้าร่วมรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 15- 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับประชาชนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในเว็บเราชนะ ในการปฏิบัติงานนั้นคอยตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ที่สมัครผ่านเว็บเราชนะให้กับประชาชน ให้คำแนะนำต่างๆในการใช้เงินผ่านบัตรประชาชนและทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับประชาชนที่มารับบริการในแต่ละวันนั้นๆ จากการปฏิบัติงานทำให้ทราบระบบการทำงานองค์กรมากยิ่งขึ้น มีใจที่เป็นจิตอาสาให้บริการกับประชาชน และสามารถนำแนวทางการทำงานต่างๆไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู