ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิก-19ในตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดยสรุปได้ดังนี้

 

 

เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด สำหรับวัดไข้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19

จากการสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และชาวบ้านในหมู่มีแนวทางในการรับมือ การป้องกัน เชื้อโควิด 19 เป็นอย่างดี มีการทำงานอย่างเป็นระบบโดยอ้างจากการประกาศของของกรมควบคุมโรค ในช่วงการระบาดของโรคโควิด19เป็นการระบาดใหญ่ คณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26 มีนาคม พ.ศ.2563จนถึงวันที่30เมษายน พ.ศ.2563

และต่อมาได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึง วันที่ 31พฤษภาคม 2563 โดยให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ ประเภทกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทางผู้นำหมู่บ้านได้ใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้พี่น้องในชุมชนรับทราบ เป็นช่วงๆ และคัดกรองคนเข้าออกชุมชนอย่างเคร่งคัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองขึ้นมาที่ทางเข้าทางหมู่บ้านทุกทางโดยมีข้อตกลงว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เพราะช่วงนั้นตำบลข้างเคียงมีคนติดเชื้อ และตาย จึงให้อสม. ในหมู่บ้านสำรวจคนที่อยู่ในพื้นที่ ว่าอาศัยอยู่กี่คน มีใครบ้าง มีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดไหม คนในบ้านมีใครไข้ หรือไอไหม  และทางหมู่บ้านได้มีการทำหน้ากากผ้าแจกผู้สูงอายุ และทางผู้นำได้แจ้งข่าวไปยังลูกบ้านไม่ให้ญาติพี่น้องที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน และเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทางผู้นำก็ได้ประชุมกันว่าให้คนในชุมชชนระมัดระวังเมื่อออกจากบ้านให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการไปพื้นที่เสี่ยง ญาติใครจะเข้ามาในหมู่บ้านต้องแจ้งผู้นำก่อนที่จะเดินทางมา และปัจจุบันถึงเชื้อโรคโควิด 19 จะควบคุมได้แล้วทางผู้นำได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวให้คนในชุมชนทราบทุกวันจนถึงทุกววันนี้

เมื่อวันที่20 เมษายน 2564

มีผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 คน เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะมีเชื้อ โควิด-19 ซึ่งตอนนี้กำลังส่งผู้ต้องสงสัยไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

จุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ต้านโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู