ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูล สถานศึกษาในตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดยสรุปได้ดังนี้

มีสถานศึกษาในตำบลจันทบเพชรทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านสายโท4ใต้

ที่อยู่ : หมู่ที่10 บ้านสายโท 4 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร.044119225   อีเมล์ :  4taischool@gmail.com

ระดับการเปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 15 เมษายน 2534

ประวัติ : โรงเรียนบ้านสายโท  4 ใต้   “อนุสรณ์ 100  ปี กระทรวงศึกษาธิการ ”  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  15  เมษายน  พ.ศ. 2534   ตามที่กองกำลังสุรนารี  กองทัพภาคที่ 2  ได้ร้องขอตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในแนวนโยบายการป้องกันตนเองของราษฎรตามแนวชายแดน  ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันที่ 1   พฤษภาคม    2534  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 รวม   6  ชั้น  เมื่อแรกเปิดนั้นทางราชการมิได้จัดสรรอัตราข้าราชการครูให้  ต้องขอครูมาช่วยราชการรวมทั้งสิ้น   5  คน  ส่วนอาคารสถานที่นั้นยังต้องอาศัยศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน  และโรงเรียนมุงหลังคาเป็นที่เรียนชั่วคราว  จนปีงบประมาณ  2535  จึงได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ขนาด  4  ห้องเรียนขึ้น  1 หลัง

พ.ศ.  2536 ได้รับงบประมาณจัดสร้างส้วม แบบ สปช. 601/21  ขนาด  4  ที่  1  หลัง

สร้างถังซีเมนต์  แบบ ฝ.30   พิเศษ ขนาด  คอลัมภ์  1  ที่

พ.ศ.  2537   กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขุดสระน้ำเพื่อการประมงโรงเรียนให้ จำนวน  1  แห่ง กรมทหารพรานที่  24  อำเภอละหานทราย  ได้สร้างหลุมหลบภัยอิฐบล็อกให้ 1 หลังและนิสิตชมรมอาสาพัฒนาชนบทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาช่วยต่อเติมโรงหล่อปูน เพื่อสร้างส่วนประกอบของบ้านพักราษฎร  ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ให้นักเรียนได้ใช้เรียนจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 ได้รับมอบหลุมหลบภัยขนาด  3  แถว  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  1  ที่ และปีการศึกษา 2539 นี่เอง โรงเรียนก็ได้เปิดขยายการสอนระดับก่อนประถมศึกษาอีก  1  ชั้น คือ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่   1

 

ภาพประกอบ

 

2.โรงเรียนบ้านนิคมสายโท8 

ที่อยู่ : หมู่ที่9 บ้านสายโท 8 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร.  –                     อีเมล์ : saitho8@hotmail.com

ระดับการเปิดสอน  : มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 17 พฤษภาคม 2517

ประวัติ :  –

 

3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8

ที่อยู่ : หมู่ที่3 บ้านสายโท 5 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร. 044-630005  อีเมล์ :  nikhom8school@gmail.com

ระดับการเปิดสอน  : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 1 พฤษภาคม 2515

ประวัติ :  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดิมโรงเรียนชื่อโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 5 มีนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 5 เป็นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จนถึงปัจจุบัน ปี 2525 ได้ขยายห้องเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2540 ได้ขยายห้องเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึงปัจจุบัน .

 

 

4.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 

ที่อยู่ : หมู่ที่2 บ้านหนองดุม ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร. 0-4463-0004 อีเมล์ : Nikom6@live.com

ระดับการเปิดสอน  : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง :   5 กุมภาพันธ์ 2513

ประวัติ : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  6  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2513     ตั้งอยู่หมู่ 2  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    มีเขตพื้นที่บิรการ  2  หมู่บ้าน คือ   หมู่ 2  และหมู่  7  ทำการสอนปัจจับัน  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3

 

5.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4

ที่อยู่ : หมู่ที่2 บ้านสายโท 5 เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร. 0-4463-0002 อีเมล์ : Nikom6@live.com

ระดับการเปิดสอน  : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง :   –

ประวัติ :- โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๒  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒    บนเนื้อที่ จำนวน ๔๕ ไร่  ๓ งาน ๓๘ ตารางวา

– โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ เดิมชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระวนชายแดน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔     โดยใช้หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๐๓
– วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๙ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๐๙ ได้มอบโรงเรียนแห่งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔
– โดยนายพิพัฒน์ หนุนชู มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

 

6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5

ที่อยู่ : หมู่ที่12 บ้านสายโท 8 กลาง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร. 0-4463-0003  อีเมล์ :  nikom5school@gmail.com

ระดับการเปิดสอน  : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 12 พฤษาคม 2512

ประวัติ : จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2512  โดยได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ครูใหญ่คนแรกคือ นายบุญช่วย  สอนรัมย์  จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาได้ขยายการจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  จนกระทั่งในปีพุทธศักราช  2521   ได้ขยายหลักสูตรการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และในปี พุทธศักราช  2534  ได้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นรุ่นแรกของจังหวัดบุรีรัมย์   ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายศรชัย   หนูน้ำคำ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ


 

7.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2

ที่อยู่ : หมู่ที่1 บ้านสายโท 3  ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  31180

โทร. 0-4463-0001  อีเมล์ :  nikom2school.buriram@gmail.com

ระดับการเปิดสอน  : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ที่ก่อตั้ง : 17 สิงหาคม 2507

ประวัติ : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2507  ซึ่งขณะนั้นบ้านสายโท  3   ที่ตั้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2  ขึ้นตรงกับตำบลปราสาท  กิ่งอำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายสุวิทย์   อุยยานนท์  ปลัดอำเภอประโคนชัยรักษาราชการปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอบ้านกรวดเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมประชาสงเคราะห์  โดยนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  สนับสนุนเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ  ขนาด  7×27  เมตร  เป็นเงิน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  การดำเนิการก่อสร้างได้แค่ปูกระเบื้องและมุ้งหลังคาเท่านั้น  และการก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลังโรงเรียน  โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนครั้งแรก            ปีการศึกษา  2507  เปิดสอน  ป.1  –  ป.4   โดยมีนายวิทยา  อาโยวงษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี  พ.ศ.  2509  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ต่อเติมอาคาร  ป.1 ซ  ห้องเรียน  ที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จ  โดยได้รับงบประมาณเป็นเงิน  50,000  บาท                   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ. 2514  นายวิทยา  อาโยวงษ์  ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น  และแต่งตั้งให้               นายอุดม   เพ่งพินิจ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2514  จนถึงวันที่  25  มิถุนายน  2515  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2515  นายชำนาญ  ลายลวดแก้ว  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่  19  ธันวาคม  2519

ปี  พ.ศ.2517  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วยจังหวัดบุรีรัมย์  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ  2 ห้องเรียน  เป็นงิน  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2519  นายบุรินทร์  ดวงจิตร  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่  15  พฤษภาคม  2522

ปี  พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ซ  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  320,000  บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และปีการศึกษา  2522  เปิดขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เมื่อวันที่  26   พฤษภาคม  2522  นายไพบูลย์  ปัตตานี   ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่  เมื่อปีงบประมาณ  2529  จึงย้ายไปเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2529

ปี  พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ให้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ก  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  480,000  บาท  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ปีการศึกษา  2529  เปิดขยายการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นเด็กเล็ก  และต่อมา            เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2529  นายนวพงษ์  บาลโสธง  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ถึงวันที่  24  ตุลาคม  2535

ปีการศึกษา  2534  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.302/28  เป็นเงิน  90,000  บาท (เก้หมื่นบาทถ้วน)  ปีการศึกษา  2535  เปิดขยายการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2534  นายพนม  เอ็นมาก  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงวันที่  27  กันยายน  2536

ปีการศึกษา  2536  เปิดขยายการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2536  นายผดุง  พยัฆประโคน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จนถึงวันที่  21  พฤศจิกายน  2537

ปีการศึกษา  2537  เปิดขยายการศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2537  นายวีรศักดิ์   ราตรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงวันที่  21  ธันวาคม  2541

ปี  พ.ศ.2538  ได้รับก่อสร้างงบประมาณให้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  เป็นเงิน  128,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และในปีนี้ได้รับอนุญาต  หรื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก  แบบ  ป.1  ซ  3  ห้องเรียนและหลังที่สอง  2  ห้องเรียน  ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2507  และ  2517  โดยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ขายทอดตลาดตามสัญญาเลขที่  2/2538  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2538

ปี  พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างหลุมหลบภัย  จำนวน  2  ที่  ค่าก่อสร้างที่ละ  91,000  บาท   เป็นเงิน  182,000  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.2540  ได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,700,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่  เป็นเงิน  111,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาสทถ้วน)

เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2541   นายฉลาด  สาโยธา  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2

ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถังน้ำมันซีเมนต์แบบ  ฝ.30  พิเศษ  จำนวน  1  ที่เป็นเงิน  81,000  บาท  (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544  นายฉลาด  สาโยธา  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2

วันที่  1  กรกฏาคม  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  ได้มีคำสั่งให้          นายปฐพี  มีบาง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  2  มาจนถึงปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู