ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลการสำรวจความต้องการ การรับวัคซีนในชุมชนบ้านพัฒนานิคม หมู่11 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  มานำเสนอ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีนโยบายให้ อสม. ประจำหมู่บ้านเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนของประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง18-59 ปี  ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

ทั้งนี้ จากการสอบถามประชากรในหมู่บ้านยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนในครั้งนี้ เนื่องจากการติดตามข่าวสารในช่องทางต่างๆทำให้เกิดความไม่แน่ใจในในการรับวัคซีน ส่งผลให้ยอดผู้ไม่รับวัคซีน มีจำนวนน้อยกว่ายอดผู้รับอยู่เป็นจำนวนมาก จากผลสำรวจทั้งหมด 116 คน มียอดผู้รับวัคซีนเพียง 36 คน ยอดผู้ที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน จำนวน 80 คน

คาดว่าผู้ที่ไม่รับวัคซีนอาจจะรอดูผลอาการค้างเคียงของผู้รับวัคซีนว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง หากไม่เกิดผลกระทบตามมา ยอดผู้รับวัคซีนอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

 

อื่นๆ

เมนู