ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดช ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน เมษายน พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลอาชีพสำรองชาวบ้าน(ช่วงปิดหน้ายาง)

อาชีพสำรองจากการทำสวนยางพารา คือ อาชีพรับจ้างขุดมันสำปะหลัง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพาราเป็นส่วนมาก เพราะสามารถเก็บผลผลิตได้อาทิตย์ละครั้ง และชาวบ้านยังทำอาชีพขุด-ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพรอง เพราะมันสำปะหลังในระยะเวลาในการปลูกนานถึง 8-12 เดือนขึ้นไปจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ จึงทำให้ชาวบ้านเก็บผลิตช่วงปิดหน้ายางช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เพราะยางจะผลัดใบ เราควรให้ต้นยางพาราพัก เพื่อนำธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้น ชาวสวนยางจึงต้องพักหน้ายาง ช่วงเวลาพักหน้ายางประมาณ 2-3 เดือน การขุดมันสำปะหลังจึงเป็นอาชีพสำรอง ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ในการเลี้ยงชีพต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู