ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
หลักสูตร : ID05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน ตุลาคม 2564

การปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาร้องเรียน บันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และทำหนังสือราชการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 21 – 26 กันยายน ลงพื้นที่ปิดหมู่บ้าน หมู่ที่8 ตำบลตาจง คุ้มโคกวัด และคุ้มหัวสะพาน เนื่องการระบาดโควิด-19 ภายในอำเภอละหานทราย จึงทำให้มีประชาชนในหมู่บ้านติดโควิด-19 จำนวน 11 ราย ดิฉันจึงได้รับมอบหมายจากนายอำเภอละหานทราย ลงพื้นที่รายงานผลการติดตามการปิดหมู่บ้าน ร่วมกับปลัดอำเภอ และพี่โครงการตำบลบูรณาการณ์ เพื่อติดตามการติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านมีการติดเชื้อเพิ่มหรือไม่เพิ่ม ในหนึ่งวันได้รับข้าวกล่อง รับถุงยังชีพหรือไม่ และหญ้าแห้งสำหรับให้วัว ควาย ในช่วงเวลาการปิดหมู่บ้าน ตรวจสอบมีการฝ่าฝืน เข้า – ออกหมู่บ้านในยามวิกาลหรือไม่ เพื่อลดและเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

       

วันที่ 29 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ไปเปิดหมู่บ้าน ที่กักตัวจากโคควิด-19 หลังครบ 14 วันจากการกักตัว

                  

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ช่วยงานทะเบียน แสกนนิ้วทำบัตรประชาชนใหม่ และเดินงานเอกสารให้ปลัดเซ็นต์การรองรับทำบัตรประชาชนใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 จับผ้า โต๊ะหมู่ และป้ายพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

         

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เตรียมความพร้อม และลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

         

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ลงทะเบียนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมกฐินอำเภอละหานทรายและประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนา-2019

จากการทำงานในเดือนตุลาคม ดิฉันได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับงานการควบคุมโรค งานด้านการรายงาน การประสานงานกันระหว่างอำเภอและหมู่บ้าน งานต่างๆเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานด้านงานทะเบียน ทำบัตรประชาชนใหม่ จากการที่ได้ปฏิบัติงานในเดือนนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้ได้ในอนาคตได้ และมีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นเพราะได้ผ่านการทำงานมาแล้วจึงทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในงานในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู