ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
หลักสูตร : ID05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาว จุฑามาศ ตะโคตร
การปฏิบัติงายในเดือน พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์ดำรงธรรม ในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน วิเคราะห์ประเมิน เรื่องราว เหตุการณ์ ประเมินเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมไปถึงการบันทึกเรื่องราวข้อมูลการร้องเรียน /การไกล่เกลี่ย บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และทำหนังสือราชการต่างๆ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เวียนหนังสือ รวมไปถึงการประสานงานในหน่วยงานราชการ ส่งหนังสือให้สถานที่ราชการต่างๆ

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย และส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 29 ตุลาคม ตรวจสอบบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ ในการตรวจสอบจะตรวจสอบตำแหน่ง ลักษณะโครงสร้างตัวบ้าน เป็นไปตามแบบบ้านกาชาดเกื้อการุณย์หรือไม่ ร่วมกับหัวหน้างาน
วันที่ 31 ตุลาคม เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีของที่ว่าการอำเภอละหานราย ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดปานจัยนาราม บ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดสถานที่เตรียมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกหลังจากใช้หอประชุมเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รับลงทะเบียน และแจกวาระการประชุมให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้ไปช่วยกลุ่มงานทะเบียน 1 วัน เนื่องจากมีเจ้าพนักงานลางาน 1 วัน จึงทำให้คนช่วยงานในด้านการทำบัตรประชาชนน้อย งานทะเบียนที่ได้ทำ เช่น งานถ่ายรูปบัตรประชาชนใหม่ แสกนเอกสารหลักฐานก่อนการพิมพ์บัตรประชาชนใหม่ แสกนนิ้วมือให้ผู้ที่มาทำบัตรประชาชนใหม่หลังจากพิมพ์บัตรให้เสร็จแล้ว

ในการทำงานเดือนพฤศจิกายน ข้าเจ้าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านงานศูนย์ดำรงธรรม งานเอกสาร อาทิ การทำหนังสือแจ้งอปท. งานรัฐพิธีต่างๆ ที่ข้าพเจ้ามีความคล่องแคล้วเพิ่มขึ้น และข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่จากการทำงานทะเบียนคือการถ่ายรูปเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ การทำบัตรประชาชนใหม่ในกรณีต่างๆ เช่น บัตรชำรุด บัตรหาย เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนคำนำหน้านาม เป็นต้น ในการทำงานเดือนพฤศจิกายนนี้มีงานรูปแบบใหม่ที่ข้าพเจ้าได้ทำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถนำมาเป็นความรู้ ปรับใช้ และสามารถทำงานได้ในอนาคต เช่น งานหนังสือเอกสารราชการที่ข้าพเจ้าสามารนำไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู