ข้าพเจ้า นางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิต คือ  เสื้อคอกระเช้า ชาวบ้านได้เรียนรู้การถักมาตั้งแต่โบราณ ด้วยการนำด้าย ไหม ขนสัตว์มาถักทอเป็นห่วงโซ่ร้อยต่อกันจนเป็นผืนผ้าลวดลายสวยงาม เพื่อใช้ในครัวเรือน การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบรายกลุ่ม สถานที่ดำเนินการกิจการของกลุ่มคือบ้านของผู้ผลิตเอง ที่ตั้งของสถานประกอบการ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 5 บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  มีการเริ่มการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2561 มีประสบการณ์ด้านการผลิตมาแล้ว 2 ปี ลักษณะการบริหารการผลิต ต่างคนต่างทำที่บ้านตนเอง ลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตเฉพาะเวลาว่างจากฤดูกาลเกษตร ช่วงระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ เฉพาะเวลาว่างจากงานประจำหรืองานเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตคือเสื้อคอกระเช้า วัสดุที่ใช้ผลิต ด้าย, เข็ม, กรรไกร, เข็มกลัด ได้รับความรู้ภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์มาจากการอบรม ประสบการณ์การผลิตของสมาชิกโดยเฉลี่ยประมาณกี่ปี 2 ปี ระยะเวลาในการผลิตต่อชิ้น น้อยกว่า 5 ชิ้น/วัน ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นด้าน ละเอียด ประณีต ราคาผลิตภัณฑ์ คอกระเช้า 300 บาท/ชิ้น คอกระเช้าแบบชุด 550 บาท/ชิ้น ปัญหาที่พบคือ แหล่งจำหน่าย มีช่องทางการจำหน่ายน้อย ส่วนมากชาวบ้านจำหน่ายแค่ในหมู่บ้านของตนเอง

ขั้นตอนการถักโครเชต์ (เสื้อคอกระเช้า)

    1. วัดสัดส่วนเสื้อที่เราต้องการถัก และเลือกลายที่อยากจะถัก
    2. จากนั้นเริ่มถักส่วนลำตัวและส่วนแขน
    3. จากนั้นนำส่วนลำตัวและส่วนแขนมาเย็บประกอบเป็นตัวเสื้อ

        

          

            

            

      

             

อื่นๆ

เมนู