วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท มีการแจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบและดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท จังหวัดบุรีรัมย์  

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเห็นว่าประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  

 

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล เรียกประชุม ผอ.กองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์บ้านสายโท 6 เหนือ ในภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

เทศบาลตำบลจันทบเพชรกองการศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ) นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ ประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

asd

  

อื่นๆ

เมนู