ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

 

ฤดูเกี่ยวข้าวของชาวนา

หลังจากการดำนาผ่านไปประมาณ 4 เดือน ข้าวก็ออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนา และเมื่อถึงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ชาวนาก็จะเริ่มเกี่ยวข้าว การทำนาของบ้านสายโท7 ส่วนมากจปลูกข้าว กข.6 กันส่วนใหญ่ทำนาหว่าน
การเก็บเกี่ยวข้าวทุกวันเกือบทุกบ้านใช้การเก็บเกี่ยวข้าวโดยการใช้รถเกี่ยวข้าว เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายถูกว่าจ้างคนเกี่ยว
การลงแขกช่วยกันยังมีให้เห็นมากแต่ก็น้อยมากเมื่อเทียบดับเมื่อก่อน
เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ค่าจ้างแรงงานแพงมาก การทำนาบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป แต่เดิมเคยใช้พัดที่ทำด้วยไม้สานพัดเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ออก เดี๋ยวนี้ชาวนาพากันเปลี่ยนไปใช้เครื่องตัดหญ้าที่เปลี่ยนใบพัดเป็นพัดลมเพื่อพัดข้าวที่เสียออกแทน ส่วนการมัดข้าวก่อนที่จะขนไปฟาดข้าวหรือตีข้าว เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใช้กระสอบแทนตอกมัดข้าว เรียกว่า “การเมาะข้าว” การเมาะข้าวของชาวนาที่นี่จะใช้กระสอบวางบนต้นข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วและนำข้าวที่เกี่ยวมาวางบนกระสอบทำให้ประหยัดเวลาและค่าจ้างแรงงานไปอีก

อื่นๆ

เมนู