ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน        

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวของการสีข้าว แบบใช้รถสีในท้องถิ่นมานำเสนอ เนื่องจากยุคนี้ ชาวบ้านที่ทำนาปี                      ข้าวนาปี หรือข้าวนาน้ำฝน คือ ข้าวที่ปลูกในฤดูการทำนาปกติ ที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และทำการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

ส่วนมากจะนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยว เนื่องจากสะดวกและไม่ได้ใช้แรงคนมากมายเหมือนการลงแขกเกี่ยวข้าว แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ยังนิยมใช้การเกี่ยวแบบลงเกี่ยวเอง และใช้รถสีข้าวแบบดั้งเดิมอยู่บ้าง ข้าพเจ้าจึงได้นำภาพของการสีข้าวแบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่มาฝากให้ได้ชมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู