ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

สวัสดีเดือนธันวาคมครับ ซึ่งการปฏิบัติงานเดือนสุดท้ายตามโครงการ ตั้งแต่ได้ปฏิบัติงานในโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม 2564 การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีงานที่หลากหลาย มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และงานที่เป็นรายบุคคล
* บันทึกข้อมูล จปฐ. ของบ้านสายโท7
* สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
* ร่วมลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และบันทึกภาพเพื่อนำมารายงาน                                 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
* การบันทึกข้อมูลCBDเกี่ยวกับพื้นทำการเกษตร
* โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชายแดนเชิงนิเวศ
การทำให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบ    ต่องานที่ได้รับมอบหมาย คิดอย่างมีระบบ ทำให้เราสามารถทำงายที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และยังช่วยทำให้งานมีระบบแบบแผนขึ้น สืบเนื่องมาจากมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ทำให้การทำงานคล่องตัว เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้กับทุกสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานครั้งต่อไป ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู