ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิสา หาญพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

“5 ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

ชาวบ้านสายโท 5 ใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ใน วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าในหมู่บ้าน  กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่นและทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น

อื่นๆ

เมนู