ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
หลักสูตร : ID05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่เข้ามารับการปรึกษาที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ นำข้อมูลการร้องเรียน/การไกล่เกลี่ยและบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และติดตามผลการดำเนินการและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มาร้องทุกข์ บริหารงานด้านเอกสาร ทำหนังสือราชการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

 

       วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 นายเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทรายได้นำทีม ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละหานทราย เจ้าหน้าสาธารณะสุข หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เทศบาลตำบลละหานทราย ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลละหานทราย อาสาสมัครรัษาดินแดน (อส.)และพี่ๆตำบลบูรณาการ ได้ร่วมมือกันเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ย้ายของที่เป็นของอำเภอออกจากหอประชุมและเก็บกวาด ล้างพื้นที่บริเวณหอประชุม เพื่อนำหอประชุมไปใช้ในการเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลละหานทราย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ร่วมกันกับพี่อส. และพี่ตำบลบูรณาการ ขนน้ำมาไว้ที่กิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ร่วมกันซีนหมอนก่อนให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ใช้ เพื่อป้องกันลดการสัมผัสเชื้อกับผู้ป่วยที่ใช้ในครั้งต่อไป ซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และประกอบพัดลมจำนวน 84 ตัว ให้ครบจำนวนเตียง 84 เตียง ซึ่งภายหลังได้ขยายเตียงเพิ่มอีก 50 เตียง และได้มีการซีนหมอน ประกอบพัดลมเพิ่ม
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ล้างห้องน้ำ ซีนที่นอน ล้างถัง เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วย
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จัดของเข้าศูนย์พักคอยเพื่อเตรียมเปิดให้ผู้ป่วยเข้าพักในวันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม ตอนบ่าย และเปิดรับบริจาค

        วันที่11 สิงหาคม 2564 ทำสัญลักษณ์ห้ามนั่ง รักษาระยะห่างในห้องทะเบียนให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นมาตราการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

 

        วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้รับหมอบหมายให้ไปช่วยงานทะเบียน 1 วัน เพื่อให้เป็นความรู้ในการทำงาน ทำงานเป็นรอบด้านจากเดิม แผนกที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำคือแสกนข้อมูลหลักฐานก่อนพิมพ์บัตรประชาชน และจุดแสกนนิ้วเมื่อพิมพ์บัตรประชาชนเสร็จ

จากการทำงานในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้นจากเดิม นอกจากได้เรียนรู้การทำงานภายในศูนย์ดำรงธรรมแล้ว ข้าเจ้ายังได้เรียนรู้งานด้านสาธารณะสุข การป้องกันการแพร่เชื้อ ได้เรียนการทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันและการแบ่งหน้าที่ช่วยกันทำ และได้เรียนรู้งานด้านทะเบียนเกี่ยวกับการถ่ายบัตรประชาชน ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กมีความแตกต่างกัน และการทำบัตรต่างด้าว ที่มีความซับซ้อน การทำงานในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆได้มากขึ้นจากเดิมและในเดือนต่อๆไปข้าพเจ้าจะเก็บความรู้ในงานด้านใหม่ๆให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู