ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา มอญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด ได้จัดทำโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน

พื้นที่ชายแดน (Peope toPeople Connectivity) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน
และประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติตามแนวชายแดน โดยกำหนดฝึกอบรม
ในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐น. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๖ (ทางตัน)
ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง(งานป้องกัน) ให้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีทั้งหมด 6 ฐาน ฐานที่ 1 ที่ว่าการปกครองอำเภอบ้านกรวด ฐานที่ 2 ตรวจคันและทำลายทุ่นระเบิด ฐานที่ 3 เป็นฐานที่ข้าพเจ้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด ฐานที่ 4 อุทยานแห่งชาติตาพระยา ฐานที่ 5 กองร้อยทหารพราน ฐานที่ 6 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน โดยปลัดให้ช่วยในส่วนของจุดคัดกรอง แจกขอเบรก และอาหารเที่ยงให้กับประชาชนที่เข้ามารับฟังการอบรมในครั้งนี้ แต่ละฐานจะมีประชาชนเข้ามารับฟังบรรยาย ประมาณ 15 ท่าน ฐานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายนั้น จะให้ความรู้เกี่ยวการจำลักษณะของคนร้าย เรื่องสัญญาณไฟจราจร และความรู้เรื่องใบขับขี่ การบรรยายแต่ละฐานจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แล้วเดินวนตามเข็มนาฬิกา เวลา 12.00 ก็จะเป็นการจบการอบรม และแจกอาหารให้ เป็นอันเสร็จการอบรม

ในการอบรมในครั้งนี้ก็จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละตำบลเข้ามารับฟังด้วย และจะได้เอาความรู้ที่ได้รับฟังไปบอกต่อให้กับลูกบ้านของตนเองต่อไป

อื่นๆ

เมนู