เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร
เทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564ให้กับ นายสี ใยทอน โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหารในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบบ้านพร้อมของใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ 1. ส.ส. จักกฤษ์ ทองศรี 2.คุณดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 3.ส.ท.ลำไย บุญมี 4. ส.ท.สุวรรณา ยังพางาม 5. คุณปิยวรรณ สุขเป็ง 6. ร้านเครือเฟอร์นิเจอร์บ้านกรวด 7. พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินสดบริจาค 8. นายสิปปภาส นพเคราะห์ 9. นางบุศรากร จำปา 10. นางสาวภัทรธิดาภรณ์ ภูตะดา

อื่นๆ

เมนู