การทำประมงของชาวบ้านบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก

อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ สำคัญแห่งหนึ่งของ ต.จันทบเพชร วิถีชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชรจะดำรงชีวิตด้วยการทำนา เพาะปลูก และทำการประมง เป็นอาชีพหลักเกือบทุกครัวเรือน ในอดีตการทำการประมงหรือการจับปลานิยมจับด้วยเครื่องมือ ประมงพื้นบ้านเช่น แห มองดักปลา สวิง ยอ เบ็ด เท่านั้น ถึงแม้ว่าเครื่องมือประมงที่ใช้จะไม่ทันสมัย แต่เนื่องจากปริมาณ สัตว์น้ำ ใน “อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก” มีความอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนจึงสามารถจับสัตว์น้ำได้ใน และมีความ เชื่อว่า “ปลาไม่มีวันหมดไปจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก” ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชรเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำก็มีมากขึ้นด้วย ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างถนน สะพาน ฝายกั้นน้ำ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่ง ผลกระทบต่อภาวะถดถอยของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตะโกให้เสื่อมโทรมได้รวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความเชื่อของคนในชุมชนยังคงเชื่อเช่นเดิม ทำให้การจับสัตว์น้ำกระทำในลักษณะต่างคนต่างพยายามกอบโกยให้มากที่สุด เพราะคิดว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะช่วงเริ่มฤดูกาลประมง หรือช่วงต้นฤดูน้ำหลาก พ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำที่จะเริ่มวางไข่ได้ก็ถูกจับเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้ลดลง ในขณะที่ช่วงน้ำเริ่มลดลูกปลาวัยอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ก็เริ่มถูกทำการประมงอีก

อื่นๆ

เมนู