ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์ covid 19ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงปัจจุบันพบว่าเศรษฐกิจมีความแปรปรวน น้ำมัน ปุ๋ย  และเครื่องอุปโภคบริโภค มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นเพิ่มสูงขึ้น ชาวสวนยางพาราจึงประสบกับปัญหายางพาราราคาถูก ทำให้รายได้ที่จุนเจือในครอบครัวนั้นลดลงจึงเกิดปัญหาหนี้สินปัจจุบันนี้เกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้านสายโท 7 ได้มีการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยวิธีการจัดหารายได้เสริมให้กับคนในชุมชนโดยวิธีการสร้างรายได้ในชุมชนโดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนเช่นกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ มาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ และแพ็คส่งขายตามร้านค้าในหมู่บ้านใกล้เคียงและเปิดขายทาง facebook ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากคนในชุมชนกรีดยางเสร็จแม่บ้านจะมารวมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อทำกล้วยฉาบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงปัจจุบันได้มีการใช้ศาลากลางหมู่บ้านสายโท 7 เป็นศูนย์กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงของโรคโควิด 19 จึงทำให้การดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจของหมู่บ้านนั้นได้ปิดตัวลงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้ชุมชนบ้านสายโท 7 นั้นมีรายได้จุนเจือครอบครัว และสามารถลดปัญหาหนี้สินได้บ้าง
ชาวบ้านในชุมชนบ้านสายโท 7 หวังว่าสถานการณ์ covid-19 จะดีขึ้นและราคายางพาราปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้พวกเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อื่นๆ

เมนู