ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวาง นอกจากปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว มาตรการการสร้างระยะห่างทางสังคม และการปิดเมือง (lockdown) ปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคน ทำให้เกิดการชะงักในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ลูกจ้างต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน ถูกเลิกจ้าง รายได้ลดลง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น แรงงานนอกระบบหยุดประกอบอาชีพอิสระโดยไม่มีหลักประกันเพื่อชดเชยรายได้ยามว่างงาน และ2เจ็บป่วย เป็นต้น การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ จึงกระทบผู้ประกอบการ ผู้ค้าขายรายย่อย และลูกจ้างและแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ทำให้เกิดการตกงานและขาดรายได้อย่างฉับพลันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ยังส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนพฤษภาคม พบว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส(โควิด-19) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ส่งผลทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการจัดให้มีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นในหลายแห่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันพบว่ายังมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในทุกๆ วัน วิถีชีวิตของประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานการณ์ปัจจุบันทำให้หลายๆ คนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ การระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หลายคนตกงานต้องกลับมาอยู่บ้านนอก ฉะนั้นการจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่

อื่นๆ

เมนู