ข้าพเจ้า นางสาวนฤมล วันทา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

หมู่บ้านสายโท 8 กลาง หมู่ที่ 12 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีการตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน ชาวบ้านที่เข้าร่วมกลุ่มทอผ้านั้นเคยมีประสบการณ์การทอผ้ามาแล้วเนื่องจากเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ผ้าที่ชาวบ้านได้ทำการทอขึ้นจะมี ผ้าถุง ผ้าพันคอ และผ้าขาวม้า การทอผ้าส่วนใหญ่ใช้ฝ้าย ด้าย ในการทอ ส่วนไหม ไม่ค่อยได้ใช้ทอเนื่องจากหายาก สีที่ใช้ในการทอผ้าส่วนใหญ่ใช้สีเคมี ส่วนสีจากธรรมชาติใช้ย้อมบ้าง มีดังนี้ ใบสาบเสือ (ให้สีเขียว)  ใบยอบ้าน (ให้สีเหลือง) และเปลือกมะพร้าว (ให้สีน้ำตาลเข้ม) ชาวบ้านมีการทอผ้าที่ลวดลายสวยงาม ประณีต ลายที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมของตำบลจันทบเพชรคือ ลายนกยูง

 

                

อื่นๆ

เมนู