ข้าพเจ้า นางสาวประภัทรษา จันทร์สระบัว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านในตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน        

     ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวของการร่วมด้วยช่วยกันของ2หมู่บ้านสายโท4-5เหนือ  หมู่ที่11และหมู่ที่13 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกป่า บริเวณพื้นที่รอบวัดและภายในวัดสายโท4-5 เหนือ กันอย่างสวยงาม สื่อให้เห็นว่าชาวบ้านให้ความสนใจ ไม่แตกแยกกัน ช่วยกันดูแลวัดซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน2หมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหนียวแน่น

     ทั้งนี้ต้นไม้เก่าในบริเวณวัดและรอบๆวัด เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเปราะง่าย และไม่สามารถใช้งานได้เท่าที่ควร ทางวัดจึงอยากให้มีต้นไม้ที่สามารถนำไม้มาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตข้างหน้า และเสริมสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านได้มีความรักใคร่และปรองดองกันมากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู