ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การเรียนของเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด19
เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้พบคนติดเชื้อในพื้นที่ สถานที่ต่างๆในเขตบริการของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการของบ้านสายโท7 ก็มีสถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวหลายแห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประการให้สถานศึกษาทุกแห่งงดการเรียนแบบON SITE ทุกแห่งจนจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทำให้โรงเรียนประกาศให้เด็กเรียนแบบ ON HAND ที่บ้านทุกคน เด็กๆบ้านสายโท7 ส่วนใหญ่เรียนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5 เด็กได้รับใบงาน แบบฝึกหัด และหนังสือตามที่ครูมอบหมายมาทำที่บ้านและ นำการบ้านไปส่งสัปดาห์ล่ะ1 ครั้ง และรับงานใหม่มา และเด็กโตบางส่วนได้เรียนแบบออนไลน์ขึ้นอยู่กับความพร้อม
จากการสอบถามผู้ปกครองถึงอุปสรรคที่เรียนที่บ้าน ผู้ปกครองส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่เด็กเรียนที่บ้านผู้ปกครองไม่มีเวลาสอน ต้องทำงาน เด็กอยู่บ้านเล่นเกมส์ ติดโทรศัพท์มาก จึงอยากให้ครูเปิดเรียนอยากให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียน

อื่นๆ

เมนู