สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 และมีการแพร่ระบาดเรื่อยมา ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงแหละหนักกว่า 2 รอบแรกที่ผ่านมา ทั้งยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างหลายเท่านั้น ทำให้พื้นที่โรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวจากเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ป่วย ทำให้ในหลายพื้นที่ได้เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามและจำนวนเตียงเพื่อพร้อมต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งจังหวัดในภาคอีสานที่ถือได้ว่ามียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้เมื่อผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาแล้วไม่ทราบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อทำให้เกิดการแพร่เชื้อให้แก่คนในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เองทำให้ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์จะมีมาตรการที่เข้มงวดแต่ก็ไม่สามารถควบคุมการระบาดในรอบนี้ได้ทำให้ต้องมีการปิดพื้นที่ในหลายหมู่บ้าน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดที่รอบนี้แพร่เร็วและหนักกว่าสองรอบแรกที่ผ่านมา และอำเภอที่มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมากของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คืออำเภอบ้านกรวดโดยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 761 ราย

ตำบลจันทบเพชรเป็นหนึ่งในตำบลที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด โดยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 234 ราย ทำให้ทางตำบลต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนี้ โดยได้มีการเตรียมสถานที่ในการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากคนที่กลับมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงให้คนเหล่านั้นมีที่อยู่ระหว่างที่เขาต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วันเพื่อสังเกตอาการว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดสู่คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดซึ่งคนเหล่านั้นอาจเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุคนป่วย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หากติดเชื้อแล้วมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนหนุ่มสาว ไม่ว่าสถานการณ์ในการแพร่ระบาดในปัจจุบันจะหนักมากแค่ไหนแต่หากเราทุกคนร่วมใจป้องกันตัวเอง ออกไปไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม อีกไม่นานเราทุกคนก็จะสามารถเอาชนะเชื้อไวรัสและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ในอีกไม่นาน

 

อื่นๆ

เมนู