ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศส่งผลเสียและผลกระทบต่างๆ สร้างความสูญเสียทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ รายได้ ชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ ดังนั้นเทศบาลจันทบเพชรได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะเฝ้าระวังและตระหนักถึงผลร้ายและผลเสียที่จะเกิดกับผู้คนในหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลจันทบเพชร สถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งการป้องกันเฝ้าระวัง โรงเรียนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อจัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ ถนนและการจัดเก็บขยะโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้นักเรียนในการเปิดเทอมในครั้งนี้ดังนั้นทุกโรงเรียนในเขตจันทบเพชรจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

ก่อนเปิดโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้อนุเคราะห์กน้ากากอนามัยใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

อื่นๆ

เมนู