ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชนในชุมชนมีความกังวล ไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีนเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงตามที่ได้ดูข่าวและการบอกเล่าต่อกันมาในทางลบ เมื่อ อสม. ในหมูบ้านได้เดินสำรวจผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่ามีใครที่สนใจลงฉีดวัคซีน จากจำนวนที่ต้องฉีดมีทั้งหมด 250 คน มี 80 คนที่เข้ารับวัคซีน ไม่รับวัคซีน 170 คน ทำให้ทราบสาเหตุที่ประชาชนไม่กล้ารับวัคซีน จึงจัดรณรงค์การเข้ารับวัคซีนขึ้น

การรณรงค์มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีน ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการเข้ารับวัคซีน ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค หลังจากรณรงค์ประชาชนมีความรู็ความมั่นใจและกลับไปลงชื่อเข้ารับวัคซีนมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู