ข้าพเจ้านายรุจน์  บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนเมษายน พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ในจันทบเพชรมีแหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง แต่มีแหล่งเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น เรียนรู้ได้และนำความรู้ต่างๆไปปฏิบัติให้ได้ผลเพื่อสร้างศักยภาพทางด้านผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อต่อยอดผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อต่อยอดผลผลิตด้านการเกษตร หลายหน่วยงานเมื่อมาถึงจันทบเพชรสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการแวะเยี่ยมชม และศึกษาดูงานไม่ขาดสายซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้หลักของชาวตำบลจจันทบเพชร นั่นก็คือ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน โดยมีท่าน ส.ท.ลำไย บุญมี เป็นเจ้าของสวน ณ บ้านเลขที่ 178 หมู่ 12 บ้านสายโท 8 เหนื่อ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้า นายรุจน์ บุญสำเร็จได้สแบถามข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าของสวนโดยท่านได้ให้ข้อมูลดังนี้

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของท่าน ส.ท.ลำไย บุญมี มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่ โดยแบ่งทำการเกษตร ดังนี้ พื้นที่จำนวน 2ไร่ ทำการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ พยุง ตะเคียน ยางนา มะฮอกกะนี ไม้แดงประดู่ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งใช้ระยะการปลูกอย่างน้อย 20 ปี

พื้นที่จำนวน 2 ไร่ ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ขนุน ลำไย ไผ่ เป็นต้น มีผักสวนครัวปลอดสารพิษทุกชนิด ซึ่งกำลังชูช่อ นำมารับประทานในครัวเรือนและจำหน่ายแก่ชุมชน แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งทำบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงหอยและเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์จำนวน 20 ท่อ

พื้นที่จำนวน 9 ไร่ ทำการปลูกยางพาราเพื่อจำหน่าย น้ำยาง ยางถ้วย นำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเหลือจากนั้นนำมาเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็น

พื้นที่ 3 ไร่ สร้างที่อยู่อาศัย

พื้นที่ 5 ไร่ สำหรับขุดสระเลี้ยงปลา ทำคอกสำหรับเลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ทุ่งนาและทำที่พักผ่อนหย่อนใจ

ผู้เขียนจึงอยากจะแนะนำทุกท่านได้มาสัมผัส แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของตำบลจันทบเพชรของเรา ท่านจะได้ความรู้และสัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นและสดชื่น ได้ชิมและชมพืชผักที่กำลังพร้อมทำอาหาร และชูช่อสีเขียววต้อนรับผู้มาแวะชมและได้ความรู้กลับไปพัฒนาตนเอง และพร้อมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู