ข้าพเจ้านายอัษฎาวุธ เกิดนอก ประเภทนักศึกษา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสืบค้นข้อมูล ประวัติความเป็นมาของตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดยสรุปได้ดังนี้

ตำบลจันทบเพชรเดิมขึ้นอยู่กับตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลจันทบเพชร ในปี พ.ศ. 2530 โดยมี นายสูนย์ ชัยปัญญา เป็นกำนันคนแรก ราษฎรส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่อพยพมาจากถิ่นอื่น ๆ สาเหตุที่มีชื่อว่า “จันทบเพชร” เนื่องมาจากตั้งตามชื่อช่องเขาระหว่างเขาเขตแดนประเทศไทย – สาธารณรัฐกัมพูชา

พื้นที่ของตำบลจันทบเพชร

ตำบลสายตะกู เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านกรวด มีพื้นที่ประมาณ 62.169 ตร.กม. ลักษณะสภาพพื้นดินภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่สูง เป็นเนินเขาเล็ก ๆ สลับที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยโอกะน๊อบ ห้วยไฟไหม้ ห้วยบายแบก ลำห้วยตังกอ ห้วยน้ำซับ และห้วยตาเกา เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2075 เชื่อมการคมนาคมระหว่าง ต.บ้านกรวด เทศบาลตลาดนิคมปราสาท แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน 2121 เชื่อมการคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ต.จันทบเพชร ต.สายตะกูล ถึงกิ่ง อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

2. ถนนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เชื่อมการคมนาคมระหว่าง ต.บ้านกรวด จากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านกรวด ถึงบ้านตาปาง

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2121 ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 12

 

 

 

อื่นๆ

เมนู