ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนมีนาคม พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายรุจน์ บุญสำเร็จ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่บ้านที่อยู่ความรับผิดชอบคือ หมู่บ้านสายโท 4 ใต้ จากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อ นายสำราญ เครือวัลย์ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ พ.ศ.2530 จากการสอบถามพบว่าสายโท 4 ใต้ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 แต่เดิมเรียกชื่อว่า ป.ช.ด. สายโท 4 ใต้ โดยความร่วมงานจากสองหน่วยงาน คือ หน่วยงานทหารไทยและหน่วยงานเยอรมัน และใช้พื้นที่ของนิคมสร้างตนเอง ซึ่งในขณะนั้นบ้านสายโท 4 ใต้ เป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดการสู้รบและปะทะกันกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่อย่างเนืองๆจึงทำให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามาปกป้องอธิปไตย และดูแลหมู่บ้านเป็นพิเศษ

ลักษณะการวางผังหมู่บ้านนั้นถูกออกแบบเป็นรูปวงกลมโดยมีโรงเรียนและศาลาประชาคมเป็นแกนกลางของหมู่บ้านและมีการสร้างบ้านเรือนรายล้อมเป็นวงกลม เพื่อป้องกันตนเองจากการสู้รบตามแนวชายแดน

   

ส่วนการปลูกบ้านเรือนนั้นใช้วิธีการปลูกแบบสามเหลี่ยมโดยเรียงจากมากไปหาน้อย จากข้างนอกเข้าไปข้างใน โดยสร้างคูเรตเป็นแนวรอบหมู่บ้าน ลักษณะของตัวบ้านถูกออกแบบให้ยกทรงสูงขึ้นและใช้ปูนในการก่อสร้างทั้งหลัง

ในปัจจุบันหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นและมีบางส่วนหายไป เช่น แนวคูเรต บ้านเรือนได้มีการพัฒนาและต่อเติมให้ทันตามยุคสมัยใหม่ มีถนนติดต่อกับหมู่บ้านอื่นสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี การสื่อสารต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชาวบ้าน แต่สิ่งที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไป คือ หลุมหลบภัย ที่ยังคงอยู่กับชาวบ้านเสมอมา

อื่นๆ

เมนู