ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร รหัสID05 บัณฑิตจบใหม่ ( กลุ่มงาน กพร. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับหมอบหมายงานปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564 นั้น ในการปฏิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมข้าพเจ้าได้รับหมายให้ลงรับหนังสือร้องเรียน รายงานเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงาน บันทึกเรื่องราวข้อมูลร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูล จัดเก็บหนังสือร้องเรียน และสังเกตการณ์ เรียนรู้การไกล่เกลี่ย ประนีประนอมของเจ้าพนักงาน เมื่อมีประชาชนมาร้องเรียนเรื่องร้องทุข์ ในการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคมนั้นมีการแพร่ระบาดโควิด-9 มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงเดือนพฤษภาคมทำให้ประชาชนมาเรียกร้องน้อยลง มีการจำกัดการร้องเรียน เพื่อปฏิบัติตามมาตราการ ศคบ. ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อโควิด-19 ในด้านงานอื่นๆ ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ทำงานด้านเอกสาร เช่น การเกษียณหนังสือก่อนนำไปให้ท่านนายอำเภอ และปลัดอำเภอเซ็น ฝึกทำหนังสือราชการเพื่อให้เรียนรู้การทำหนังสือราชการที่ถูกต้องเมื่อผิดปลัดอำเภอจะสอนแนวทางที่ถูกเพื่อในอนาคตจะสามารถนำไปใช้ได้ถูก ปิดประกาศหนังสือเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ทราบความเคลื่อนไหวข่าวสาร เวียนหนังสือให้กับปลัดอำเภอเซ็นทราบ และส่งหนังสือให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น ในด้านงานการให้บริการ ข้าพเจ้าได้รับหมายให้จัดสถานที่ประชุม และเสิร์ฟน้ำให้กับผู้ที่มาประชุมหัวหน้าส่วน  จัดหอประชุมเพื่อจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในการทำเรื่องเอกสารต่างๆ ในการลงชื่อเข้ามาใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าไปใช้สถานที่ว่าการอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 รับหมอบข้าวกล่องพระราชทานจากจังหวัดบุรีรัมย์มามอบให้กับผู้นำหมู่บ้านไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านในช่วงสถานการณืการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น ในด้านกิจกรรม ข้าพเจ้าได้ทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลในวันฉัตรมงคลกับท่านนายอำเภอและพี่ๆพนักงานที่ว่าการอำเภออำเภออีกด้วย
ในเดือนพฤษภาคมนั้น อุปสรรคในการทำงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานในด้านการลงพื้นลดลง และจำกัดการมาใช้บริการด้านต่างๆภายในที่ว่าการทำเภอลดลง และต้องระวังเวลาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิม จึงทำให้การปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าควร แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้บริการและช่วยเหลือประชนอย่างเต็มที่ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำงานในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด-19 และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตและในการเรียนรู้งานด้านเอกสาร การไกล่เกลี่ยประณีประนอมข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดือนแรกๆที่ข้าพเจ้ามาปฏิบัติงาน และข้าพเจ้าจะเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานทำงานในครั้งนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในอนาคต

   

                  

 

 

อื่นๆ

เมนู