ข้าพเจ้านางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ในการปฏิบัติงานเดือนเมษายนนั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ลงในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรม รับหมอบหมายให้ลงรับหนังสือร้องเรียน รายงานเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และคอยสังเกตการณ์ เรียนรู้เวลาที่เจ้าพนักงานได้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมให้กับผู้ที่มาร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการประฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป ในด้านของการทำงานด้านอื่นๆนั้น ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ เกษียณหนังสือ ทำหนังสือแจ้งอปท. แต่ละตำบล ส่งหนังสือเชิญประชุม ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๖ สาธารณะสุขอำเภอละหานทราย และผอ. รร. ละหานทรายรัชดาภิเษก ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ ทบทวนสิทธิ์เราชนะ ให้กับกลุ่มพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายเช่น พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีความบกพร่องทางสมอง เพื่อให้ได้รับสิทธิ์กันทุกคน จัดชุดเครื่องแต่งกายการแสดงเดินขบวนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งให้กับกำนันมารับไปแจกให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ในวันที่ ๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๔ จัดพานขนม ทองหยิบ ทองหยอด ใส่พานเงิน พานทอง เพื่อไปประกอบการเดินขบวนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และมีการเก็บเศษขยะ กวาดใบไม้ ร่วมกับพี่ๆ บูรณาการตำบล และพี่ๆ อส. รอบๆที่ว่าการอำเภออำเภอ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานราชกาลที่ ๑
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่กับปลัดอำเภอไปประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสำโรงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และในการประเมินผลได้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มองไม่ค่อยชัด และอ่านหนังสือไม่ออกในการอ่านแบบประเมินผู้ใหญ่บ้าน
จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือข้าพเจ้ามีความเข้าใจการทำงานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะงานด้านศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับรับเรื่องร้องทุกข์ การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล การไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและอีกทั้งด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านการประสานงาน การทำหนังสือราชการ การลงพื้นที่ การทำงานเป็นทีมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจระบบงานมากยิ่งขึ้น และข้าพเจ้าจะศึกษาและนำแนวทางต่างๆที่ได้เรียนรู้มาไปพัฒนาให้มีการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

                 

                 

อื่นๆ

เมนู