ข้าพเจ้านางสาวศิริมา รักษาเดช ประเภทประชาชนทั่วไป หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ณ ตำบลจันทบเพรช อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลการปลูกผักสวนครัวและการดูแลสุขภาพด้วยการปลูกผักกินเอง

การปลูกผักสวนครัวภายในบ้านวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้วัตถุดิบที่สะอาดปราศจากสารเคมี ได้แจกจ่ายเพื่อนบ้านเพื่อทำกินอีกด้วย สร้างความส้มพันธ์อันดีภายในครอบครัว และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นอกประกอบอาหารในครัวเรือนแล้วเพิ่มความสัมพันธ์อันดีแก่เพื่อนบ้าน เพราะสามาถแบ่งปันผักสวนครัวที่เราปลูกเองได้เช่นข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกเป็นต้น

ประโยชน์การปลูกสวนครัวพืชผักสวนครัวเป็นเเหล่งรวมอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเกลือแร่และวิตามินจากการบริโภค

1.ได้ผักสดและดีต่อสุขภาพตนเอง
2.ทำให้ครอบครัวมีเวลาอยูด้วยกันมากขึ้น
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
4.ลดต้นทุนในการประกอบอาหาร

อื่นๆ

เมนู