หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น

ไวัรสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนคือสายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดังนั้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน บ้านสายโท 8 เหนือ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID 19) โดยทำตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเว้นระยะห่าง สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ สำหรับคนที่มาจากพื้นที่สีแดงและคนที่มีแนวโน้มเสียงติดเชื่อต้องแจ้งให้ อสม.ประจำหมู่บ้านทราบเพื่อตรวจสุขภาพและกักตัว 14 วัน

       

อื่นๆ

เมนู