ข้าพเจ้า นายรุจน์  บุญสำเร็จ ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชาวจันทบเพชรพึ่งพาการทำสวนยางพารามานานกว่า 20 ปี พื้นที่การเกษตรกว่าร้อยละ 80  เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราอาชีพชาวสวนยางพาราจัดเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านจันทบเพชร เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร ส่งผลให้เศรษฐกิจในตำบลดีขึ้นมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ที่เริ่มมีการนำยางพาราเข้ามาปลูกด้วยการส่งเสริมจากสหกรณ์ส่งเสริมชาวสวนยางได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเงินทุน ต้นกล้า ปุ๋ย รวมถึงการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกยางพารา นับแต่นั้นมาชาวสวนยางก็นำมาปฏิบัติและได้ผลดี ในช่วงนั้นยางพาราคือพืชเศรษฐกิจของบ้านจันทบเพชรอย่างชัดเจน เห็นได้จากการอยู่ดีกินดี การมีทุนหมุนเวียน การมีสิ่งสะดวกสบายต่าง ๆ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ และได้ส่งบุตรหลานให้เรียนสูง ๆ จะเห็นได้ว่าความอยู่ดีกินดีเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน

ชาวจันทบเพชรจะมีความชำนาญในการกรีดยางและขายยางแปรรูป เช่น การขายน้ำยาง การทำแผ่นยาง และการทำยางก้อนถ้วย แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะทำยางก้อนถ้วยมากกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากทำได้สะดวก และมีแหล่งรับซื้อมากกว่า สิ่งสำคัญของชาวสวนยางที่ต้องลงทุนคือการใส่ปุ๋ย และต้องซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งค่าน้ำกรด ค่ายานพาหนะ ที่ต้องเดินทางไปกรีดยางและนำไปจำหน่าย การกรีดจะกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน และจะมีระยะเวลาการเริ่มเปิดหน้ายางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยประมาณ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสำหรับการกรีดยาง คือ 00.00 – 01.00 น. เป็นต้นไป ถึงช่วงเช้า เมื่อน้ำยางหยุดไหลก็จะนำน้ำกรดไปหยอดเพื่อให้ยางจับก้อน และเมื่อกรีดครบกำหนด 4-6 วัน ก็จะนำยางถ้วยที่แกะออกได้ เพื่อมาจำหน่ายเป็นครั้งไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดสภาวะราคายางตกต่ำ ชาวสวนยางพาราต้องพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน นี่คือวิถีชีวิตชาวสวนยาง

 

 

 

  

 

 

 

อื่นๆ

เมนู