ข้าพเจ้านายมานิต พลวัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จันทบเพชร อบ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อาชีพ รายได้ บริบทของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยงและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำสำหรับการไปพัฒนาชุมต่อไป

ตำบลจันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ ถือเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีการจัดวางผังเมืองที่เป็นแบบแผน แบ่งเป็นสัดส่วน ถ้าสังเกตดีๆ บ้านสายโท 1 ใต้ สายโท 2 ใต้ สายโท 3ใต้ สายโท 6 ใต้ สายโท 10 ใต้ มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม บ้านสายโท 4 ใต้ มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงกลม บ้านสายโท 5 ใต้ สายโท 8 ใต้ มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี และบ้านสายโท 12 ใต้ มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปครึ่งวงกลม จากการสอบถามข้อมูลคนในพื้นที่รูปแบบผังเมืองที่สวยงามเหล่านี้อาจมีที่มาจากแผนที่ทางการทหาร แต่เดิมก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยอยู่ในระหว่างเหตุการณ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กำลังทำสงครามกองโจรหรือสงครามประชาชนกับกำลังของพลเรือน ตำรวจ ทหารของรัฐบาลไทย โดยกำลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ไทยร่วมกับกัมพูชา (เขมรแดง) เข้ามาก่อกวนเผาบ้านเรือนราษฎร วางกับระเบิดไว้ตามเส้นทางในหมู่บ้านหรือเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำกินของราษฎร เพื่อสกัดกั้นการเข้าปราบปรามของกำลังฝ่ายรัฐบาลไทย ซุ่มยิงกำลังฝ่ายรัฐบาลไทยและราษฎรที่เป็นฝ่ายของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและราษฎรได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงได้ปรับสภาพหมู่บ้านขึ้นใหม่เป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ 100 หลังคาเรือน แล้วฝึกราษฎรตามโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา ใช้กำลังราษฎรเหล่านั้นผสมกับกำลังพลเรือน ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เข้าปราบปรามและตอบโต้การแทรกซึม บ่อนทำลายของคอมมิวนิสต์ รวมทั้งยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยของไทยจากฝ่ายเขมรแดง จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2525 เหตุการณ์ดังกล่าวจึงค่อยสงบลง และได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

จากข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นไปได้  หลังจากหมดสงครามคอมมิวนิสต์ทางราชการได้ปรับสภาพหมู่บ้านขึ้นใหม่ อาจมีการจัดวางผังเมืองที่เป็นแบบแผนมากขึ้น จัดระเบียบแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการสัญจร และความสวยงามของผังพื้นที่ของชุมชน

ภาพประกอบ

                     

อื่นๆ

เมนู