ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทภาคประชาชน ต.จันทบเพชรหลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 3 เพื่อสำรวจการคัดแยกขยะของชุมชน   มีการคัดแยกขยะ ดังนี้ ขยะมีอยู่ 4 ประเภท

1 ขยะมีพิษ ได้แก่ขยะสารเคมีหรือขยะที่มีพิษ ต้องผ่านที่นอนการกำจัดอย่างถูกต้อง เช่น หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี กระป๋องสี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า

2 ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร เศษพืชผัก กิ่งไม้สามารถนำไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ย

3 ขยะแห้ง หรือขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษเหล็ก โลหะ

4 ขยะทั่วไป หมายถึงขยะที่ย่อยสลายไม่ง่ายและไม่คุ้มต่อการรีไซเคิล ได้แก่ถุงพลาสติก ถุงขนม ซองลูกอม เศษพลาสติก

อื่นๆ

เมนู