ข้าพเจ้านางเพลินพิศ เทินสระเกษ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2564 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสายโท6เหนือ หมู่ที่4 ต. จันทบเพชร อบ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถาม ณ หมู่4 บ้านสายโท6 เหนือ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ จำนวน 50 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มใหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

ตัวอย่างครัวเรือนที่น่าสนใจ

โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ พ.ท ณรงค์ ชัยเชิดชู สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับครัวเรือนนี้คือเป็นตัวอย่างด้านการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางให้คนในชุมชน  มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน เช่นต้นยางนา ต้นสัก ต้นขนุน ไม้พยูงเป็นต้น มีการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง โดยนำเศษใบไม้ วัชพืช และมูลไก่เพื่อที่จะนำมาทำเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก นอกจากนี้มีการเลี้ยงพันธ์ไก่ไข่ มีโรงเห็ดนางฟ้า บ่อปลา พืชผักสวนครัว เพื่อจำหน่ายให้กับคนในชุมชนในราคาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และยังสามารถบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบการทำงาน

อื่นๆ

เมนู