ข้าพเจ้านางอำพร วัฒยุ ประเภทประชาชน

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2464 ณ ตำบล จันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสายโท3 ใต้ ต. จันทบเพชร อบ้านกรวด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถาม ณ หมู่1 บ้านสายโท3 ใต้ ต. จันทบเพชร อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ จำนวน 50 ครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มใหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ตัวอย่างครัวเรือนที่น่าสนใจ

โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ นางณัฐกฤตา บุญม่อม สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับครัวเรือนนี้คือเป็นบ้านที่มีการปลูกอินทผาลัมจำนวนประมาณ2ไร่ ซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกเยอะที่สุด โดยจากการที่ข้าพเจ้าได้สอบถาม นางนัฐกฤตา บุญม่อม โดยได้ให้รายละเอียดว่า จะมีพ่อค้าคนกลางมารับ โดยได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในครัวเรือนได้มีการคัดแยกขยะออกเป็น3 ส่วน เพื่อนำไปขายได้เช่น เศษขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก และสุดท้ายนำไปรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้

ถาพถ่ายครัวเรือนที่น่าสนใจ

 

รูปภาพประกอบการทำงาน

อื่นๆ

เมนู