ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน หมู่บ้านสายโท 7 พบว่า ได้มีการตั้งกลุ่มเพื่อทำสินค้า OTOP เป็นของหมู่บ้านของตนเอง มีการลองผิดลองถูก โดยในช่วงแรก ชุมชนตั้งใจจะทำกล้วยฉาบ แต่ชุมชนมีวัตถุดิบกล้วยน้อย และในช่วงนั้นประสบปัญหากล้วยแพง กล้วยขาดตลาด จึงล้มเลิกกิจการ ต่อมาจึงทำขนมดอกจอกจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในอำเภอบ้านกรวด และอำเภอใกล้เคียง มีการทำส่งขายในร้านค้าต่าง ๆ อย่างน่าสนใจแต่ได้กำไรน้อย และต่อมาทางอำเภอได้มีโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน เป็นโครงการเกี่ยวกับการทำแหนมหมู หมู่บ้านจึงได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้วิธีการทำแหนมหมู จากนั้นได้นำวิธีการทำแหนมหมูมาทดลองทำขาย และปรับปรุงสูตรจนมีรสชาติอร่อยลงตัว มียอดขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีตำบลต่าง ๆ ใกล้เคียงได้มาเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อสอนวิธีการทำแหมหมู ส่งผลให้แหนมหมูสายโท 7 เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สินค้าโอทอป ประเภทแหนมหมูยังสามารถขายได้เป็นปกติ บางเดือนก็มียอดขายเพิ่มขึ้น เพราะคนหันมาซื้ออาหารที่เก็บไว้กินได้นาน และไม่ค่อยออกไปตลาด แต่เราประสบปัญหาเนื่องจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย และส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชนจากการขายลดลง ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอาจเป็นทางออกที่ดีเพื่อให้กิจการ OTOP แหนมหมูแห่งตำบลจันทบเพชรเกิดความยั่งยืน

รูปภาพประกอบการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู